لپتاپو میبندم میزارم تو کمد
یکم با گوشی ورمیرم
دنبال لپتاپ میگردم
یادم میاد گذاشتمش تو کمد
میرم برمیدارمش
یادم میاد داشتم یه کاری میکردم باهاش
یادم میاد سیو نکرده بودم کارمو
یادم میاد از اول باید انجامش بدم
یادم میاد غر غر کنم
به هم اتاقیم فحش میدم
لخت میشم میرم تو سالن
هرکسی بد نگاه کنه باهاش دعوا میکنم
عمت دیوونس
دعوا داری؟!