به بقیه چه؟
من بعضی وقتا دوست دارم با اینکه کار دارم تا 1ظهر بخوابم
به بقیه چه؟
من بعضی وقتا دوست دارم سرپا بشاشم
به بقیه چه؟
من بعضی وقتا دوست دارم وقتی فقط میشاشم
بیام بیرون و اگه کسی نبود، یه نگاه به دورو بر بندازم و دستمو نشورم و برم بیرون
به بقیه چه؟
من بعضی وقتا دوست دارم الکی بایستم جلوی آینه و خودمو نگاه کنم
به بقیه چه؟
من بعضی وقتا دوست دارم اونجایی که میدونم افسر نیست 140 تا برم
به بقیه چه؟
من بعضی وقتا دوست دارم وقتی کسی تو سالن نیست آروغ بزنم
به بقیه چه؟
من بعضی وقتا دوست دارم 3تا پفک نمکیو همزمان بخورم*
به بقیه چه؟

---------------------------------
* میزان پفک کافی، محاسبه شده توسط نگارنده برای دیدن یک فیلم 2ساعت بدون یک لحظه بی پفک بودن 3 بسته بزرگ است . به تو چه؟