چاق میشوی و میبینمت

78 کیلویی، وقتی خودت را میکشیدی یواشکی دیدم

چاقی اما نه خیلی

توپول و گوشتی

همچین خواستنی

انحناهایی که نگو

لپهایی که نپرس

لبخند کشنده ات

راست کننده ای

هی راست میکنی و در جمع آدم را بدردسر میاندازی

مغزت اما خالیست

"فلانی بی کلاس است و فلانی فلانطور است"

یکم اگر مغزت قشنگتر بود میگرفتمت، میخوردمت، راستایم را نشانت میدادم

تف

همواره ناحیه ای از کار لنگان است