مامان جون امروز ناراحت بود

از مشتری که وقت آرایشگاه گرفته ولی نیومده

همه رو الاف کرده

و چه تومان هایی که از جیب مامان جونم در رفت

مامان من خیلی مهربونه

گلوم چرک کرده برام یه معجون معلوم نیست چندصد تخم درست کرده

عکسشم پایین موجوده

درکل خواستم بگم اگه وقت میگیرین دم عیدی، سر وقت حاضر شین

بی ادبا

ببین