اصلن میخوام نباشین *
خرج که دارین
وقت که باهاتون به فنامیره
تازه یکی از دوستان میگه درکتونم باید کرد
انگار شماها خودتون درک میکنین آدمو
تهشم که اعصاب خوردکنی داره
د لامصب سودت چیه خب؟

*منظور از این نبودن، نبودن تو رابطه های خاصه و الا دوست داشتنی ترین ادمهای زندگیم زن هستن