معدم اذیت میکرد
داشتم میگفتم این قطعا بدترین درد دنیاست
ولی
یهو یادم اومد یه جا خونده بودم
شکستن استخون رون پا بدترین دردیه که بدن آدم میتونه حس کنه
گفتم خب پس، درد معدم دومین درد دنیاست
ولی
رون پا شکسته ای که معدش درد میکنه چی میشه پس؟