دوتا میانترم خیلی نزدیک شدن بهم
من اما
من، والا تر از اونم که
که از دوتا امتحان کوچک بترسم
آره
من ادامه میدم
به درس نخوندنم ادامه میدم
30 روزه یک دقیقه هم کتاب درسی نخوندم
شما بخونین، خوش باشین با درساتون