قسمتی از وجودم به سمت ناراحتی کشیده میشه چون فکر میکنم زندگی ناراحت کنندست، زندگی غم انگیزه . غم و ناراحتی نباید چیزی باشه که ازش دوری کنیم، غم تو زندگی وجود داره، حقیقت داره .
دلیل غم من و غم جهان مدرن امروز اینه که ما تو هرچیزی به دنبال حقایق میریم، و پیداشون میکنیم . راحتی دنیات تو اینه که، تا میتونی جهان سومی بمونی ...