دارم به یخچال نگاه میکنم
اونم نگاهشو دوخته به من
دارم به انجام اون کار فکر میکنم
یخچال میگه : فکرشم نکن
بلند میشم از جام
- بشین سرجات، با تو ام، نزدیکتر نیا
و در یخچال رو باز میکنم، نگاهی میندازم، میبندم
- خیالت راحت شد، اه


شاهکار Suite bergamasque از Claude Debussy