الان که اون چیزی که قبلا نوشته بودمو خوندم فهمیدم چرت نوشته بودم. 

فعلا هم چیزی ندارم بگم از خودم. 

با پوزش فعلا به شما مربوط نیس من کی ام